Образование и активности

Интеракција со ученици

Повеќе
Образование и активности

Новости и настани

Повеќе
Образование и активности

Проектни задачи

Повеќе

УЗО

Училишната Заедница на СУГС Орце Николов претставува легитимно тело составено од претседателите на сите класови, со свое посебно претседателство и организација, основано со цел да ги брани и прикажува ставовите на учениците, да воспоставува легитимна врска помеѓу учениците и училишните служби, да организира настани, и покренува иницијативи за подобрување на образованието.

Мисија

УЗО ги застапува потребите и интересите на учениците, преку комуникација и соработка со училишните служби и истовремено поттикнува и придонесува личен развој, преку вклучување на учениците во училишни и вонучилишни активности.

Визија

УЗО е самостојо рамноправно и легитимно тело составено од активни, мотивирани и амбициозни ученици, кое на демократски начин е вклучено во носењето одлуки во соработка со училишните служби.

УЗО

Училишната Заедница на СУГС Орце Николов претставува легитимно тело составено од претседателите на сите класови, со свое посебно претседателство и организација, основано со цел да ги брани и прикажува ставовите на учениците, да воспоставува легитимна врска помеѓу учениците и училишните служби, да организира настани, и покренува иницијативи за подобрување на образованието.

Мисија

УЗО ги застапува потребите и интересите на учениците, преку комуникација и соработка со училишните служби и истовремено поттикнува и придонесува личен развој, преку вклучување на учениците во училишни и вонучилишни активности.

Визија

УЗО е самостојо рамноправно и легитимно тело составено од активни, мотивирани и амбициозни ученици, кое на демократски начин е вклучено во носењето одлуки во соработка со училишните служби.

За нас

Училишната заедница е составена од претставници од сите класови, има свое претседателство составено од претседател, потпретседател и секретар, кој се избрани од самите членови...

Повеќе →

Проекти